Publikace o využívání interaktivních tabulí

Instalace interaktivní tabule do třídy je jen prvním krokem, který lze oprávněně označit za ten méně podstatný. Pro realizaci efektivní výuky je důležité, aby byli kvalitně proškoleni pedagogové, kteří ji budou následně využívat v souladu s didaktickými zásadami.
Didaktickým aspektům využívání interaktivních tabulí je doposud věnována malá pozornost. Měly by se jimi věnovat vedle obecné didaktiky i oborové didaktiky a metodiky jednotlivých předmětů. Doposud se lze setkat jen s izolovanými pokusy, které mnohdy řeší konkrétní problémy integrace v rámci jednotlivých tematických celků učiva. Řadu dílčích metodických materiálů lze získat na portále zaměřeném na podporu interaktivní výuky (10), inspiraci lze též načerpat v publikaci M. Hauznera a kol. (11). V zahraničí již existují ucelenější publikace metodického charakteru, např. (12), (13).

Literatura
(1) Tabule s dataprojektorem s krátkou projekční vzdáleností (on-line). Citováno 16. 4. 2009. Dostupné na: http://blog.svconline.com/ briefingroom/wp-content/uploads/2008/04/ smart-board-600i.JPG.
(2) Interaktivní tabule (on-line). Citováno dne 22. 8. 2009. Dostupné na http://cs.wikipedia. org/wiki/Interaktivn%C3%AD_tabule.
(3) Interaktivní tabule (on-line). Citováno dne 22. 8. 2009. Dostupné na http://www. zskodanska.cz/index.php?nid=3536&lid=CZ&oid=970996.
(4) Lze na interaktivní tabuli IWETA pracovat
s výukovými hodinami a objekty, vytvořenými
v prostředí SMART NOTEBOOK (on-line)? Citováno dne 22. 8. 2009. Dostupné na http://www.iweta.cz/files/smart_na_iwete.pdf.
(5) Ukázka interaktivní tabule s horizontálním posuvem (on-line). Citováno 16. 4. 2009. Dostupné na: http://interactive-av.co.uk/ largeimages/hitachi-cambridge-board-60.jpg.
(6) DOSTÁL, J. Interaktivní tabule - významný přínos pro vzdělávání. Časopis Česká škola (on-line). Vydává Computer Press. Publikováno 28. 4. 2009. ISSN 1213-6018.
(7) KÁCOVSKÁ, P. Využití interaktivní tabule ve výuce přírodopisu. In Počítač ve škole 2009. Nové Město na Moravě : GVM. 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-254-3995-1.
(8) MARTINKOVÁ, A. Pracovní listy pro tvorbu učebních pomůcek využívajících interaktivní tabuli Smart Board. In Počítač ve škole 2009. Nové Město na Moravě : GVM. 2009. CD-ROM. ISBN 978-80-254-3995-1.
(9) Projekt SIPVZ – Interaktivní tabule na
1. stupni ZŠ. Citováno 16. 4. 2009. Dostupné na http://zskrouna.cz/projekt1.
(10) www.veskole.cz - Portál na podporu interaktivní výuky. Citováno 16. 4. 2009. Dostupné na: http://veskole.cz.
(11) HAUSNER, M. a kol. Interaktivní tabuli! Proč? Praha: ZŠ, Praha3, Lupáčova 1, 2005. 56 s. ISBN neuvedeno.
(12) GAGE, J. How to use an interactive whiteboard really effectively in your secondary classroom. London : David Fulton Publis, 2006. 139 pages. ISBN 978-1-84312-262-3.
(13) GAGE, J. How to use an interactive whiteboard really effectively in your primary classroom. London : David Fulton Publis, 2006. 128 pages. ISBN 978-1-843-12-235-7.
(14) KROTKÝ, J.. – HONZÍKOVÁ, J. Interwrite – řešení v oblasti interaktivní výuky. In INFOTECH 2007. Olomouc : Votobia,
s. 587 – 589. ISBN 978-80-7220-301-7.

Interaktivní tabule