Výukové objekty pro interaktivní tabule ke stažení

 • Spousta zajímavých příprav
 • Přípravy pro interaktivní tabule ve slovenštině
 • Přípravy do angličtiny
 • Přípravy do němčiny - interaktivka
 • Přípravy do matematiky
 • Přípravy do matematiky - interaktivní tabule
 • Katalog výukových materiálů pro žáky a učitele
 • Různorodé výukové objekty ke stažení
 • DIDAKTICKÉ TESTY PRO INTERAKTIVNÍ TABULE
 • INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÉ HODYNY PRO STŘEDNÍ ŠKOLY
 • INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÉ HODINY PRO DRHÝ STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
 • INTERAKTIVNÍ VÝUKOVÉ HODINY PRO 1. STUPEŇ ZÁKLADNÍCH ŠKOL
 • Projekt IVOŠ
 • Ve škole
 • O tabulích na Wikipedii
 • Publikace o interaktivních tabulích zdarma ke stažení

 • Příručka dobré praxe pro využití interaktivní tabule ve výuce
 • Manuál k práci s interaktivní tabulí
 • JAK ZAČÍT PRACOVAT S INTERAKTIVNÍ TABULÍ
 • Využití interaktivní tabule ve výuce primární školy
 • Interaktivní tabule ve výuce fyziky
 • Interaktivní tabule ve vyučování matematiky na 1. stupni ZŠ
 • Tvorba interaktivních výukových objektů v autorském prostředí
 • Využití interaktivní tabule při výuce německého jazyka
 • Interaktivní tabule ve výuce chemie
 • Dipl. práce - interaktivní tabule
 • Videoukázky prací s interaktivními tabulemi

   

  Výhody a nevýhody využívání interaktivních tabulí ve výuce

  Jak již bylo uvedeno v jiných článcích, lze na základě řady hospitací při výuce s využitím interaktivní tabule vyvodit následující výhody využívání interaktivních tabulí:
  - žáky lze vhodným využitím interaktivní tabule lépe motivovat k učení (samotná tabule to ale neumí!),
  - učivo lze lépe vizualizovat, je možné využívat animace, přesouvat objekty, uplatňuje se zásada názornosti,
  - lze déle udržet pozornost studentů (ale i ta po čase opadá),
  - již vytvořené materiály lze využívat opakovaně (výhoda při paralelní výuce), případně je lze snadno upravit,
  - žáky lze snadněji a aktivněji zapojit do výuky,
  - text psaný přímo ve výuce lze snadno uložit
  a sdílet prostřednictvím internetu se studenty,
  - žáci si při práci s tabulí rozvíjí informační
  a počítačovou gramotnost, která je pro dnešní život nezbytností,
  - přímá práce s internetem (pokud je PC připojeno k internetu).

  Tato nová technologie má však i nevýhody, které lze shrnout následovně:
  - pokud je interaktivní tabule využívána velmi často, zájem žáků opadá a berou ji jako samozřejmost,
  - snadno lze sklouznout k encyklopedismu (tomu je možné předcházet důkladným metodickým školením učitelů),
  - může být potlačován rozvoj abstraktního myšlení žáků,
  - někteří učitelé ji využívají pouze jako projekční plátno (vytrácí se interaktivita),
  - tvorba vlastních výukových objektů je náročná na čas a dovednosti pracovat s ICT,
  - existuje jen málo tzv. i-učebnic (učebnic pro interaktivní tabule) a jiných již hotových výukových objektů,
  - při instalaci „napevno“ chybí možnost tabuli výškově nastavit a nižší či vyšší žáci mají problémy se psaním,
  - hrozí zničení nešetrným zacházením (zejména o přestávkách),
  - někteří učitelé prvního stupně se vyslovují proti psaní prstem, záleží však jen na učiteli, aby byla žáky využívána pera nebo popisovače,
  - klasická učebnice je odsouvána do pozadí (žáci se neučí pracovat s tištěnou knihou),
  - omezuje se psaný projev obvyklý v případě „klasické tabule“ (žáci často jen „klikají“ na tlačítka),
  - některé učitele může využívání interaktivní tabule svádět k potlačování demonstrace reálných pokusů, přírodnin, případně jiných pomůcek,
  - někteří učitelé špatně odhadují velikost písma při tvorbě učebních pomůcek, což činní problémy při čtení žákům ze vzdálenějších lavic (lze však využívat již hotové učební pomůcky),
  - je nutné se naučit „pracovat“ se stínem,
  i když je pravdou, že existuje řada řešení, která odstraňují tento problém,
  - při rozsvícených svítidlech anebo při intenzivním denním světle je text zobrazovaný na interaktivní tabuli špatně čitelný,
  - energetická náročnost (během provozu je spotřebovávána elektrická energie, kterou musí zaplatit škola),
  - tabule se může stát prostředkem šikany učitele ze strany žáků – záměrně mu rozostří dataprojektor, vypojí (přepojí) kabely mezi počítačem, dataprojektorem a interaktivní tabulí.

  Nastavený trend ve vybavování škol bude mít za následek skutečnost, že se
  s interaktivními tabulemi budeme ve školách setkávat stále častěji. Instalací tabule do třídy však ještě není automaticky zajištěn pozitivní přínos pro vzdělávání. Velkou roli hraje přístup učitele.
  Především je nutné systematicky pracovat na metodice využití interaktivních tabulí ve výuce. Doposud se lze setkat pouze s izolovanými pokusy, které mnohdy řeší pouze konkrétní problémy integrace v rámci jednotlivých tematických celků učiva. Nelze zapomínat na to, že v případě interaktivních tabulí se jedná vždy o didaktickou techniku, učebními pomůckami se stávají až připravené interaktivní výukové objekty, napsané texty, vytvořené nákresy, načrtnuté grafy či diagramy – zejména na nich záleží, jak moc bude výuka efektivní.

  Projekt finacovaný EU významně přispěl k rozvoji interaktivní výuky

  Vážení čtenáři,

  s potěšením Vás mohu informovat o projektu, který byl realizován za podpory EU. Jednalo se o ppolečný projekt Katedry technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci a 17 partnerských ZŠ Olomouckého kraje je zaměřen na zvyšování kvality ve vzdělávání prostřednictvím zavádění nových metod výuky s využitím multimediální techniky, efektivní využívání ICT při výuce všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů 2. stupně ZŠ. Projekt řešil tvorbu výukových interaktivních modulů pro výuku předmětů: anglický jazyk, český jazyk, matematika, fyzika, biologie a zeměpis na ZŠ. Projektem došlo k rozvoji partnerství a vytvoření sítě partnerských (spolupracujících) škol v oblasti předávání a získávání zkušeností, spolupráce a vzájemné kooperace.

  Cíle projektu
  - zavedení nových výukových činností včetně tvorby modulových interaktivních výukových programů s důrazem na předměty: anglický jazyk, český jazyk, matematika, fyzika, biologie a zeměpis.
  - zlepšení podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech pořízením interaktivních didaktických pomůcek (interaktivní tabule atd.)
  - rozvoj partnerství a síťování zapojených škol, rozvoj spolupráce fakultních ZŠ, základních škol zřizovaných obcemi (městy) a akademickým prostředím PdF UP Olomouc

  Následně jsou uvedeny odkazy na sborníky, které shrnují poznatky učitelů z praxe:
  http://ivos.upol.cz/soubory/konference/PROTECH_2011_SBORNIK_Text.pdf

  http://ivos.upol.cz/soubory/konference/PROTECH_2O1O_SBORNIK.pdf

  Interaktivní tabule v otázkách a odpovědích

  Vážení čtenáři, právě byla vydána publikace, ve které naleznete otázky, které byly položeny přímo učiteli z praxe na nejrůznějších přednáškách a workshopech:
  Co je to interaktivní tabule?
  Proč interaktivní tabuli využívat?
  Jak interaktivní tabule funguje?
  Jaké typy interaktivním tabulí existují?
  Je interaktivní tabule učební pomůcka nebo didaktická technika?
  Kam interaktivní tabuli umístit?
  Co by na interaktivní tabuli řekl J. A. Komenský?
  Kterou interaktivní tabuli vybrat pro naši školu?
  Mohu si někde prohlédnout ukázkovou výuku s využitím interaktivní tabule?
  Jak se interaktivní tabule ovládá?
  Co všechno lze k interaktivní tabuli připojit?
  K čemu slouží hlasovací zařízení?
  Jak využít bezdrátový tablet?
  K čemu je interaktivní dotykový displej?
  Dokáže tabule přehrávat zvuky a hudbu?
  Existuje mobilní varianta interaktivní tabule?
  A s využitím jakého programu mám výuku chystat?
  Mohu použít prezentace vytvořené v MS PowerPoint?
  Myslíte si, že mohu využívat interaktivní tabuli i já?
  Opravdu není interaktivní tabule určena jen pro mladé učitele?
  Vzdělávám žáky se speciálními potřebami, mohu také využívat interaktivní tabuli?
  Mám pracovat s tabulí jen já anebo i žáci?
  A co učitelé zvyklí na tradiční tabuli?
  Jaké výukové metody a organizační formy mám využívat?
  Kolik uživatelů může na tabuli pracovat současně?
  Vzděláváme dospělé, je pro nás interaktivní tabule vhodná?
  Jaké má využívání interaktivní tabule ve výuce výhody? S interaktivní tabulí neumím pracovat, co mám dělat?
  Umím tabuli ovládat, ale jak ji didakticky zařadit do výuky?
  A co žáci, budou umět s interaktivní tabulí pracovat?
  Lze využít interaktivní tabuli pouze při výkladu nového učiva nebo i při zkoušení?
  Existují učebnice pro interaktivní tabule?
  Lze prostřednictvím interaktivní tabule využívat internet ve výuce?
  Je lepší tabuli ovládat prstem nebo perem?
  Mohu při využití interaktivní tabule používat ve výuce i tradiční učební pomůcky?
  Máme ve škole nakoupené výukové programy - lze je spustit na interaktivní tabuli? Jak připravit výukovou hodinu s využitím interaktivní tabule? Jak dlouho mi potrvá příprava interaktivní výukové hodiny?
  Musím všechny výukové materiály vytvářet já?
  Je dobré spolupracovat při tvorbě příprav na výuku s využitím interaktivní tabule s ostatními kolegy?
  Mohu při tvorbě interaktivních výukových pomůcek využívat materiály převzaté odjinud?
  Nedaří se mi, co mám dělat?
  Mohu si připravovat výuku doma na svém počítači, nebo musím využívat jen školní počítače?
  Může mít využívání interaktivních tabulí ve výuce nějaké nevýhody?
  Musí mi projektor svítit do očí?
  A co v zahraničí, také využívají interaktivní tabule?
  Nemají interaktivní tabule příliš malé rozměry?
  Mohu psát na interaktivní tabuli za sucha stíratelným fixem?
  Chápu výhody interaktivní tabule, ale co když chci i nadále občas psát křídou?
  Nevyužívám interaktivní tabuli, jsem špatný učitel?
  Nemohou žáci interaktivní tabuli zničit?
  Co když se tabule pokazí?
  Co když nemáme interaktivní tabuli a chceme využívat výhod interaktivity?
  Jsou nějaké novinky?

  Publikaci zakoupíte v e-shopu: http://navep.webnode.cz

  Interaktivní tabule