Projekt finacovaný EU významně přispěl k rozvoji interaktivní výuky

Vážení čtenáři,

s potěšením Vás mohu informovat o projektu, který byl realizován za podpory EU. Jednalo se o ppolečný projekt Katedry technické a informační výchovy PdF UP v Olomouci a 17 partnerských ZŠ Olomouckého kraje je zaměřen na zvyšování kvality ve vzdělávání prostřednictvím zavádění nových metod výuky s využitím multimediální techniky, efektivní využívání ICT při výuce všeobecně vzdělávacích a odborných předmětů 2. stupně ZŠ. Projekt řešil tvorbu výukových interaktivních modulů pro výuku předmětů: anglický jazyk, český jazyk, matematika, fyzika, biologie a zeměpis na ZŠ. Projektem došlo k rozvoji partnerství a vytvoření sítě partnerských (spolupracujících) škol v oblasti předávání a získávání zkušeností, spolupráce a vzájemné kooperace.

Cíle projektu
- zavedení nových výukových činností včetně tvorby modulových interaktivních výukových programů s důrazem na předměty: anglický jazyk, český jazyk, matematika, fyzika, biologie a zeměpis.
- zlepšení podmínek pro využívání ICT pro žáky i učitele ve všeobecně vzdělávacích a odborných předmětech pořízením interaktivních didaktických pomůcek (interaktivní tabule atd.)
- rozvoj partnerství a síťování zapojených škol, rozvoj spolupráce fakultních ZŠ, základních škol zřizovaných obcemi (městy) a akademickým prostředím PdF UP Olomouc

Následně jsou uvedeny odkazy na sborníky, které shrnují poznatky učitelů z praxe:
http://ivos.upol.cz/soubory/konference/PROTECH_2011_SBORNIK_Text.pdf

http://ivos.upol.cz/soubory/konference/PROTECH_2O1O_SBORNIK.pdf

Interaktivní tabule